Generalforsamling

skurvogn og containerForeningen Fri Software
Generalforsamling, den 14. August 2013

Deltagere:
Henrik Størner, Jesper Laisen, Hans Schou, Ole Tange, Peter Toft, Jesper Krogh,
Dennis Kjær Jensen, Martin ?.

1) Valg af dirigent og referent

Peter Toft blev valgt som dirigent. Jesper Laisen blev valgt som referent.

2) Beslutning om mødet er lovligt indkaldt blandt vores medlemmer i bestyrelsen.

Peter Toft bemærker, at generalforsamlingen er indkaldt med korrekt varsel.
Jesper Krogh bemærker, at generalforsamlingen er afholdt for sent.

3) Formandens beretning

Beretningen er rundsendt i forbindelse med indkaldelsen.
Formanden gennemgik beretningen i hovedtræk.
Formanden bemærkede, at foreningen havde en formue pr. 31. december 2013 på kr.
10.859,95, som afventer ansøgninger til værdige formål inden for udvikling af fri software.

4) Godkendelse af regnskab

Der er ikke valgt en revisor. Hele regnskabet er dog offentliggjort på foreningens
hjemmeside. Formanden tilbød interesserede kunne se de underliggende bilag, som var
medbragt og skulle gennemgås. Vi skal også se på indtægterne fra nye projekter som dem med container og skurvogn og hvordan de vil kunne påvirke regnskabet for næste kvartal.
Formanden foreslog, at godkendelse af regnskabet udsættes til næste ordinære
generalforsamling, hvor der formentlig er valgt en revisor.

5) Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6) Opstilling og valg af bestyrelse og evt. suppleanter

Formanden og næstformanden ønskede genvalg
Jesper Krogh stillede op til bestyrelsen.
Alle valgt.
Thomas Frederiksen (in absentia) og Dennis Kjær Jensen stillede op som suppleant til
bestyrelsen.
Begge valgt.
Bestyrelsen kan fortsat kontaktes på bestyrelsen@frisoftware.dk.

7) Valg af revisor

Jesper Frimand har tidligere tilbudt at være revisor, og han blev valgt in absentia.
Hans Schou blev valgt som revisorsuppleant og Lars Petersen som næstformand i udviklingsafdelingen.

8) Udvikling af software til styring af skurvogn og container til babyudstyr. DC supply skal have udviklet en ny software til styring af deres skurvogn og container til transport at babyalarmer og babyudstyr, og valget faldt på fri software som skal stå for udviklingen af et styk software til skurvogn og et styk software til container. Softwaren skal udvikles af Michael Nielsen i samarbejde med Peter Larsen og Troels Lunde som vil fungere som projekt leder på dette projekt. DC skal levere den eksisterende kode til deres container projekt som så skal modificeres til at passe til deres nye skurvogn og der skal derefter videreudvikles derpå så den passe til de specifikke formål der ønskes inden der besluttes den bedst løsning for en skurvogn eller container. Det er vigtigt at denne process bliver gjort grundigt fra starten da det ellers kan komme til at koste ekstra penge og tid hvis store dele af det viser sig ikke at kunne bruges.

Mødet hævedes kl. 19.32.

Henvisninger: