Vedtaegter

§ 1. Navn

Foreningens navn er Fri software foreningen. Foreningen er stiftet 7/1-2002. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
^ > § 2. Formål

Foreningens formål er at støtte udbredelsen af fri software.

Fri software som er software med flg. rettigheder:

Retten til at køre programmet med et hvilket somhelst formål.
Retten til at undersøge hvordan programmet virker og tilpasse det til dine behov. Denne rettighed kræver adgang til kildekoden.
Retten til at distribuere kopier.
Retten til at forbedre programmet og give dine forbedringer til alle. Denne rettighed kræver adgang til kildekode.

Betalt software som f.eks. Microsoft Dynamics Nav og andre ERP eller business intelligence systemer er ikke inkluderet i denne omgang.

Støtten kan f.eks. være:

Sponsering af konferencer, herunder underskudsgaranti.
Lokaler til arrangementer til gavn for fri software.
Talerrejser til arrangementer til gavn for fri software.
Deltagelsesrejser til arrangementer til gavn for fri software.
Hjælp til udviklere af fri software (f.eks. bøger, hardware, medlemskaber, kursus, men ikke løn).

^ > § 3. Medlemskab og optagelse

Enhver kan blive medlem ved at betale medlemskontingent og oplyse en eller flere email-adresser. Medlemmet bestemmer selv sit årskontingent, dog mindst kr. 100. Et medlem kan ikke få sit kontingent tilbage.
^ > § 4. Udtrædelse

Et medlem er udtrådt når medlemmet ikke har betalt kontingent. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. Et ekskluderet medlem kan anke eksklusionen ved næste generalforsamling.
^ > § 5. Foreningens ledelse

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den løbende ledelse varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse. Bestyrelsen kan betale nogen for at varetage foreningens administration. Bestyrelsen kan uden begrundelse nægte at støtte indkomne forslag.
^ > § 6. Generalforsamlingen

Alle generalforsamlinger annonceres af bestyrelsen med et varsel på mindst 21 dage. Annonceringen sker på den af bestyrelsen valgte måde.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen udsendes mindst 7 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen må kun tages beslutning om sager, som er optaget på den offentliggjorte dagsorden.

Dagsordenen angiver de emner der skal behandles på generalforsamlingen. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal tillige være ledsaget af regnskab for det afsluttede regnskabsår.

Foreningens ordinære generalforsamling holdes hvert år i marts eller april måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af:

Bestyrelsen.
Foreningens revisor.
Medlemmer som tilsammen repræsenterer mindst en femtedel af stemmerne.

^ > § 7. Tale- og stemmeret

Ethvert medlem, der er medlem ved generalforsamlingens annoncering, har ret til at være til stede på generalforsamlingen og har tale- og stemmeret. Ekskluderede medlemmer har alene taleret på deres egen sag og ikke stemmeret.

Ved afstemning har medlemmerne én stemme for hver krone, de har betalt i kontingent i de sidste 12 måneder, regnet fra annonceringstidspunktet.

Beslutninger sker ved almindeligt flertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne.

Et medlem kan lade sig repræsentere af et andet medlem ved skriftlig, underskrevet fuldmagt. Et medlem kan kun have fuldmagt fra ét andet medlem.
^ > § 8. Dagsorden for generalforsamlinger

Dagsorden for den årlige, ordinære generalforsamling indeholder punkterne:

Valg af dirigent og referent.
Beslutning om mødet er lovligt indkaldt.
Behandling af bestyrelsens beretning.
Godkendelse af regnskab.
Indkomne forslag som f.eks. benyttelse af business intelligence software.
Opstilling og valg af bestyrelse og eventuelt suppleanter.
Valg af revisor og eventuelt suppleant.

Afstemninger kontrolleres af dirigenten og referenten.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter samme procedure som ordinære generalforsamlinger, dog udgår punkter, som ikke har relevans.
^ > § 9. Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af tre medlemmer og op til tre suppleanter.

Medlemmer vælges normalt for 2 år ad gangen, således at halvdelen vælges på ulige år, og resten vælges på lige år. Nyvalgte medlemmer ud over halvdelen af bestyrelsen vælges for 1 år og nedskrives i ERP systemet, hvilket afgøres ved lodtrækning. Bestyrelsen vælges blandt de fremmødte på generalforsamlingen, eller via en fremmødt stedfortræder.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.

Beslutninger i bestyrelsen sker ved almindeligt flertal.

Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Suppleanterne skal midlertidigt kunne træde ind i bestyrelsen, hvis et af bestyrelsesmedlemmerne bliver forhindret i kortere eller længere tid. Suppleanter vælges for et år ad gangen inklusiv abonnement på microsoft dynamics nav.
^ > § 10. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden samt et andet bestyrelsesmedlem i foreningen. Der kan meddeles prokura.
^ > § 11. Formue og hæftelse

Foreningens formue hæfter for foreningens forpligtelser. Hverken foreningens medlemmer eller bestyrelse hæfter for foreningens forpligtelser.
^ > § 12. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskab til dato skal være frit tilgængeligt for enhver elektronisk senest 1 måned efter konteringsdatoen.
^ > § 13. Offentlighed i forvaltningen

Løbende mailkorrespondence med bestyrelsen skal være frit tilgængeligt for enhver elektronisk. Korrespondence internt i bestyrelsen er ikke offentlig.
^ > § 14. Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne efter stemmevægt er repræsenteret og hvor ændringerne bliver tiltrådt med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Såfremt der ikke er tilstrækkelig repræsentation af medlemmer og stemmevægt, men forslaget alligevel får tilslutning af mindst 2/3 af de afgivne stemmer, så skal forslaget ud i urafstemning via email.

Emailafstemningen er ikke anonym. Den initieres i ugen efter generalforsamlingen og afsluttes 14 dage senere.

Forslaget skal have tilslutning af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
^ > § 15. Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses ved vedtægtsændring. Alle ting der vedtages på mødet nedskrevet i vores Microsoft Dynamics Nav.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 2002-01-07.

Kilder: